مرور کلی بر کاربردهای مختلف استیل
فولاد ضد زنگ یا همان استیل تنوع بسیار زیادی دارد. از این آلیاژ مقاوم برای اولین بار در ساخت کارد و چنگال استفاده شد. اما خیلی زود به دلیل ویژگی های مقاوم در برابر خوردگی، به صنعت شیمیایی راه یافت. مقاومت در برابر خوردگی امروزه هنوز اهمیت زیادی دارد. در زیر شما تعدادی از کاربردهای استیل را پیدا مشاهده می کنید.
کارد و چنگال و وسایل آشپزخانه
بیشترین و شناخته شده ترین کاربرد این آلیاژ برای کارد و چنگال و وسایل آشپزخانه است. گرید های مقاوم و بی نظیر استیل برای ساخت کارد و چنگال و کلیه وسایل آشپزخانه استفاده می شود.
صنایع شیمیایی، فرآوری های نفت و گاز
از صنایع پرطرفدار که از فولاد ضد زنگ استفاده می کنند عبارتند از: مواد شیمیایی، صنایع فرآوری نفت و گاز، مخازن بزگ، لوله ها، پمپ ها و دریچه های ضد زنگ. از اولین دستاوردهای ساخت مخازن استیل، ساخت مخزن ذخیره سازی اسید نیتریک رقیق بود که با آلیاژ استیل ۳۰۴ ساخته شده بود.

تولید برق
فولاد ضد زنگ و دیگر آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی در صنایع تولید برق به طور گسترده ای استفاده می شود. این آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی، به ویژه در دمای بالا استفاده می شود. به ویژه از آلیاژهای نیکل برای مقاومت در برابر حرارت بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون در نیروگاه های سوخت فسیلی استفاده می شود.
صنعت انرژی هسته ای نیز از مقادیر زیادی از مواد ضدعفونی کننده استفاده می کند. که اغلب با کمیت کبالت مشخص شده است. توربین های بخار هم بهعلتمقاومتدربرابرخوردگیوکیفیتمقاومدربرابرحرارتازفولادضدزنگاستفاده می کنند.
معماری، ساختمان و ساخت و ساز
معماری، ساختمان و ساخت و ساز یک بازار رو به رشد است. بسیاری از ساختمان های مدرن از فولاد ضدزنگ برای پوشش، سقف و نما استفاده می کنند. مسئله دیگر این است که هزینه های نگهداری استیل ضد زنگ کم می باشد.

میلگرد استیل از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به میلگرد های ساختمانی دارد. این میگردهای ساختمانی به وفور در همه کارگاه ها دیده می شود. اما از نظر جنس میلگرد استیل با میلگرد های ساختمانی تفاوت دارد. بنابراین کارآیی های آن هم خاص می شود.
از آن جایی که از استیل در ساخت این میلگرد استفاده می شود. مقاومت بسیار زیادی دارند. در برابر خوردگی مقاومند و رطوبت بر روی آن ها تاثیری ندارد.
کاربرد میلگرد استیل
این میلگرد در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد. از این محصول به عنوان هم زن استفاده می شود. همچنین از این میلگرد ها در تولید انواع روغن هم استفاده می شود. .
تولیدات نفت و گاز و پترو شیمی یکی دیگر از صنایعی است که از این میلگردهای با کیفیت در آن استفاده می شود.
انواع میلگرد استیل
به طور کلی این نوع از میلگردها به ۴ دسته تقسیم می شود:
۱٫ بگیر
۲٫ نگیر
۳٫ نسوز
۴٫ الیتژی

میلگرد استیل آلیاژی
این نوع میلگرد یکی از انواع میلگرد استیل است. که می توان آن را با اضافه کردن عناصر مختلف به فولاد، استیل، آلومینیوم، مس و غیره تولید کرد.
در صورت اضافه کردن این عنصرها به فولاد آلیاژ جدیدی به دست می آید که خصوصیات بی نظیری را دارند. و طیف وسیعی از کاربرد ها را پوشش می دهند.
در مطلبی جداگانه انواع این میلگرد را توضیح می دهیم.

راههای تشخیص استیل اصل

وقتی که میزان کروم موجود در آلیاژ استیل حداقل به ۱۰٫۵% برسد،آن استیل ضدزنگ میشود. یکی ازراه های تشخیص اصل بودن استیل استفاده ازآهن ربامیباشد.
استیل های موجود در بازار در دو دسته بگیر و نگیر وجود دارند که در این باره باید توضیحاتی داده شود. اصطلاح بگیر و نگیر در استیل به خاصیت جذب توسط آهن ربا بر می گردد. به این معنا که استیل هایی را که آهنرباراجذب میکننداستیل بگیروآنهایی که آهنرباراجذب نمیکننداستیل نگیرمیگویند.
استیل های ضد زنگ سری۳۰۰ (همچون ۳۰۴و۳۱۶) دارای کروم هستند. که منجربه نگیربودن استیل  میشوند. استیلهای سری۴۰۰تنهادارای کروم هستند که به استیل میچسبند. این سری از استیل بگیر هستن

در این باره هم متاسفانه اشتباهای در بین عموم مردم وجود دارد که خوب است به آن ها اشاره کنیم. بیشتر مردم متاسفانه گمان می کنند که اگر آهن ربا به استیل بچسبد نشانه ان است که میزان آهن موجود در استیل بیشتر است. این تفکر کاملا غلط است.
در هر دو نوع استیل بگیر واستیل نگیرمیزان آهن یکسان است. تفاوت درسایرعناصری است که باآهن ترکیب میشوند. تفاوت اساسی که دراستیلهای بگیرونگیروجوددارد،این است که مقاومت آنهادربرابرحرارت متفاوت است.
استیل های بگیر که شامل استیل سری ۴۰۰میشوند. دربرابرحرارت مقاومت ندارند. ایندسته ازاستیلهازمانی که برای مدتی دربرابرحرارت قرارگرفتند.کاملامیپوسندچراکه ازمیزان کربن وکروم آنهاکم میشود. به اینترتیب خاصیت ضدزنگی آنهاهم تحت تاثیرقرارمیگیردوزنگ میزنند.

در مقابل این سری از استیل، سری ۳۰۰ وجود دارد که جذب آهن ربا نمی شوند. یعنی نگیر هستند و کیفیت و دوام بالایی دارند.
بنابراین شما عزیزان باید این نکته را در نظر بگیرید که برای چه کاری از استیل می خواهید استفاده کنید. اگر قصد خرید ظروف استیل را دارید. این بهترین راه برای این است که تشخیص دهید کدام استیل برای پخت و پز مناسب است.
مطمئنا استیل های نگیر از کیفیت بالایی برخوردار هستند. شاید در نگاه اول هزینه بالاتری را به شما تحمیل کنند. ولی در عوض دوام خوبی دارند.
یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از لقی در نرده استیل استفاده از چسب های اپوکسی به جای چسب سنگ می باشد. این چسب ها بعد از خشک شدن حالتی شبیه به خود سنگ پیدا می کنند و چون هدایت گرمایی بسیار پایینی دارند، در مقابل انبساطوانقباضمقاومهستند؛درنتیجهازلقینردهاستیلجلوگیریبهعملمیآید.
دلیل دیگرشلشدناستفادهازیکمیلترانسمیباشد؛بعدازنوساندما،میلترانسدرونسنگشلشدهودچارلقیمیشود.
استفاده از نرمافزارهایمهندسیهمچون SAP و Abacus برای تخمین میزان دقیق بار وارده بر نرده استیلبهمنظورطراحیاصولیو همچنین استفادهازاتصالاتیکهبتوانندطراحیهایانجامشدهراعملینماید؛دوعاملمهمدیگربرایجلوگیریازشلشدننردهاستیلمیباشدو سببمیگردد تا نردههایاستیل،مقاومتواستحکاملازمرابهمدتطولانی همراهداشتهباشند.
از سوی دیگر با بلند تر شدن ارتفاع نرده استیل یا نرده آلومینیومی از استحکام آنها کاسته میشودچراکهبابیشترشدنارتفاعنردهاستیلیاآلومینیوم،گشتآوریکهدرآنهاایجادمیشود؛باعث فشار بیشتر به قسمت های پایینی شده و در نتیجه نرده استیل یا نرده آلومینیوم شل می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

Leave a Comment